• E-urząd - system Epuap
 • Biuletyn Informacji Publicznej

O Nas

Do zadań Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych należy w szczególności:

 1. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, PFRON, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością w realizacji zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. opracowanie, realizacja, analiza, monitorowanie wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 3. współpraca z innymi komórkami urzędu oraz wojewódzkimi  jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością;
 4. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie;
 5. proponowanie założeń do rocznych planów budżetowych dotyczących realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 6. dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;
 7. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej;
 8. dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom  działającym na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. opiniowanie wniosków ośrodków ubiegających się o uzyskanie wpisu do rejestru prowadzonego przez Wojewodę, uprawnionych do przyjmowania grup turnusowych;
 10. inicjowanie, koordynowanie i nadzór działań w zakresie organizowanych kampanii społecznych, wystaw, konferencji i innych działań podejmowanych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych;
 11. opracowywanie i przedstawienie Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informacji o prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 12. działania informacyjno-promocyjne dotyczące przedsięwzięć na rzecz osób z niepełnosprawnością;
 13. współpraca z Kancelarią Sejmiku, Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, pełnomocnikami ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie podejmowanych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Powyższe zadania realizowane są poprzez:

 • Biuro Realizacji Dofinansowań;
 • Wieloosobowe stanowisko pracy planowania, analiz, sprawozdawczości i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.

Adres Wydziału

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu (dawny budynek Elany), pokoje 12, 14, 21 i 22
87-100 Toruń

Sekretariat tel. 56 652 18 96
e-mail. niepelnosprawni@kujawsko-pomorskie.pl

utworzono: 2014-11-03 18:33 przez: admin
wyedytowano: 2020-07-30 10:02 przez: admin
aktywne od dnia: 2014-11-03 18:33
ilość odsłon podstrony: 13691
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje