• E-urząd - system Epuap
 • Biuletyn Informacji Publicznej

Tryb składania wniosków

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 poz. 573)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. poz. 850 z późn. zm.)
Opis zadania
Jest to zadanie ustawowe Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 6 wymienionej ustawy.
Dofinansowanie ze środków PFRON obejmuje:
 1. koszty utworzenia ZAZ;
 2. koszty działania ZAZ.
Organizator

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego (powiaty, gminy) oraz fundacje, stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwane „Organizatorem”.

Tryb składania wniosków
 1. Organizator ubiegający się o otrzymanie pomocy finansowej ze środków PFRON składa wniosek na właściwym formularzu wraz z wymaganym kompletem załączników.
 2. W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku braków formalnych, Organizator zostaje wezwany do uzupełnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia. Nieuzupełnienie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Kompletny wniosek przedkładany jest staroście, który w ciągu 14 dni wydaje opinię dotyczącą zasadności utworzenia zakładu.
 4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii starosty wniosek podlega rozpatrzeniu pod względem prawidłowości planowanych kosztów utworzenia i działania zakładu.
 5. W terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii starosty powiadamia się Organizatora o sposobie rozpatrzenia wniosku.
 6. W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku, w terminie 30 dni od powiadomienia organizatora prowadzi się z nim negocjacje w przedmiocie warunków umowy i wysokości dofinansowania ze środków PFRON, a następnie zawierana jest umowa.
Wymagane dokumenty

Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. 2012 poz. 850 z późn. zm.) oraz formularz wniosku.

Formularze / wnioski do pobrania:
Wnioski do pobrania:
pdfWzór wniosku (PDF) (333 KB)
docWzór wniosku (DOC) (166 KB)
Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.
Koszty związane z przygotowaniem wniosku ponosi Organizator

Jednostka / miejsce składania dokumentów
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
ul. Marii Skłodowskiej Curie 73, 87-100 Toruń
tel.  (56) 621 25 19
514 456 505

Tryb odwoławczy

Złożenie wniosku stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej.
W tym trybie nie jest przewidziane odwołanie.

utworzono: 2014-11-28 07:36 przez: admin
wyedytowano: 2021-07-28 09:05 przez: admin
aktywne od dnia: 2014-11-28 07:36
ilość odsłon podstrony: 3289
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje